Algemeen

Voor alle zaken/vragen m.b.t. het lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie;         e-mail: [email protected] of Jolanda van Os, Moseik 21, 5682 HJ Best, telefoonnummer 06-51950651.

Inschrijven kan via het menu lid worden.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het  kalenderjaar.  

Er is geen wachtlijst. Word je lid na 1 januari dan geldt voor dat jaar een aangepast tarief.  

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.  

Bij tussentijdse opzegging of tijdelijke opschorting van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Juniorleden worden senior in het kalenderjaar dat zij 18 jaar worden. Iemand wordt dus per 1 januari senior ongeacht of hij/zij in januari of bijv. in september van dat jaar 18 wordt.  

De contributie bedraagt voor 2020 voor senioren € 120,00 per jaar, voor junioren € 60,00 per jaar.

Voor 2021 bedraagt de contributie respectievelijk 125,00 en 62,50 per jaar.  

Gezinskorting geldt als meer dan 4 gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.  

Contributie wordt in één keer bij vooruitbetaling per automatische incasso voldaan. Na ontvangst van de contributie wordt de ledenpas verstrekt.  

Alle leden worden officieel aangemeld bij de KNLTB, waardoor men kan deelnemen aan competities en toernooien die georganiseerd worden onder auspiciën van de KNLTB.De bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand.   

Ieder lid is verplicht adreswijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministratie. Dit geldt m.n. voor wijziging van het e-mail adres en/of bankrekeningnummer!  

Leden zijn verplicht zich te houden aan de regels en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Mocht je een overtreding bemerken, spreek het betreffende lid er op aan en schroom niet om bij herhaling e.e.a. aan het bestuur te melden.