Algemene informatie over jouw lidmaatschap

 

Jouw lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het  kalenderjaar. Er is geen wachtlijst. Word je lid na 1 januari dan geldt voor dat jaar een aangepast tarief. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Bij tussentijdse opzegging of tijdelijke opschorting van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats. Juniorleden worden senior in het kalenderjaar dat zij 18 jaar worden. Iemand wordt dus per 1 januari senior ongeacht of hij/zij in januari of bijv. in september van dat jaar 18 wordt.   

 

De contributie

De contributie bedraagt voor 2024 voor senioren € 150,00 per jaar, voor junioren € 75,00 per jaar.  Gezinskorting geldt als meer dan 4 gezinsleden wonend op hetzelfde adres lid zijn.   

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.    Contributie wordt in één keer bij vooruitbetaling per automatische incasso voldaan. Na ontvangst van de contributie wordt de ledenpas verstrekt.   

 

Aanmelding bij KNLTB

Alle leden worden officieel aangemeld bij de KNLTB, waardoor men kan deelnemen aan competities en toernooien die georganiseerd worden onder auspiciën van de KNLTB. De bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand.

 

Ga je verhuizen?

Geef je adreswijzigingen tijdig door aan de ledenadministratie. Dit geldt m.n. voor wijziging van het e-mail adres en/of bankrekeningnummer. Wijziging persoonlijke gegevens Adres wijziging, wijziging e-mail adres, wijziging banknummer, wijziging telefoonnummer : [email protected]

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie en kan alleen en uitsluitend per 1 januari van ieder jaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan het eerstkomende lidmaatschapsjaar dus vóór 1 december. Opzeggingen die ná 1 december binnenkomen, zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar. De contributie dient dan ook volledig betaald te worden. Opzegging van het lidmaatschap is pas definitief als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen.     Wanneer in de loop van een contributiejaar het lidmaatschap wordt beëindigd, dient dat ook schriftelijk bij de ledenadministratie  te worden gemeld. E-mail naar[email protected] Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats.